Trimethyl(4-phenylbutyl)silane

Trimethyl(4-phenylbutyl)silane