Octanoylglycine, trimethylsilyl-

Octanoylglycine, trimethylsilyl-