1-Butyne, 3-phenyl-1,3-bis(trimethylsilyl)-

1-Butyne, 3-phenyl-1,3-bis(trimethylsilyl)-