Cyclopropene, 3-methyl-3-phenyl-1,2-bis(trimethylsilyl)-

Cyclopropene, 3-methyl-3-phenyl-1,2-bis(trimethylsilyl)-