(t-Butyldimethylsilyl)[3-methyl-3-(4-methyl-pent-3-enyl)-oxiran-2-yl]-methanone

(t-Butyldimethylsilyl)[3-methyl-3-(4-methyl-pent-3-enyl)-oxiran-2-yl]-methanone