Cyclopentene, 1-ethyl-4-methylene-3-phenyl-2-trimethylsilyl-

Cyclopentene, 1-ethyl-4-methylene-3-phenyl-2-trimethylsilyl-