Trimethyl-(2-(phenylthio)methoxyethyl)silane

Trimethyl-(2-(phenylthio)methoxyethyl)silane