4-Trimethylsilyloxy-4-trimethylsilyloxycarbonylmethyl-2,5-cyclohexadiene-1-one

4-Trimethylsilyloxy-4-trimethylsilyloxycarbonylmethyl-2,5-cyclohexadiene-1-one