(1,1-Diphenylethyl)(trimethyl)silane

(1,1-Diphenylethyl)(trimethyl)silane