Spiro[2.4]hept-4-ene, 5-trimethylsilylmethyl-1-trimethylsilyl-

Spiro[2.4]hept-4-ene, 5-trimethylsilylmethyl-1-trimethylsilyl-