Silane, trimethyl[1-phenyl-2-[2-(trimethylsilyl)-1-cyclopropen-1-yl]ethoxy]-

Silane, trimethyl[1-phenyl-2-[2-(trimethylsilyl)-1-cyclopropen-1-yl]ethoxy]-