4-Trimethylsilyloxy-4-phenylbut-1-ene

4-Trimethylsilyloxy-4-phenylbut-1-ene