Anthracene, 9-ethyl-9,10-dihydro-10-trimethylsilyl-

Anthracene, 9-ethyl-9,10-dihydro-10-trimethylsilyl-