Benzene, 1-bromo-4-(trimethylsilylcarbonyl)-

Benzene, 1-bromo-4-(trimethylsilylcarbonyl)-