1,3,5-Cycloheptatriene, 7,7-dimethyl-3-(trimethylsilyl)-

1,3,5-Cycloheptatriene, 7,7-dimethyl-3-(trimethylsilyl)-