Pentanoic acid, 5-(trimethylsilyloxy)-, phenyl ester

Pentanoic acid, 5-(trimethylsilyloxy)-, phenyl ester