2,2,9,9-Tetramethyl-5,6-bis([(trimethylsilyl)oxy]methyl)-3,8-dioxa-2,9-disiladecane

2,2,9,9-Tetramethyl-5,6-bis([(trimethylsilyl)oxy]methyl)-3,8-dioxa-2,9-disiladecane