Methyl 4-methyl-2-[(trimethylsilyl)amino]pentanoate

Methyl 4-methyl-2-[(trimethylsilyl)amino]pentanoate