trimethyl(2-phenoxyethylsulfanyl)silane

trimethyl(2-phenoxyethylsulfanyl)silane