4-Methoxyphenylketene bis(trimethylsilyl) acetal

4-Methoxyphenylketene bis(trimethylsilyl) acetal