Benzene,1,2,3,4,5,6-hexakis[[(trimethylsilyl)oxy]methyl]-

Benzene,1,2,3,4,5,6-hexakis[[(trimethylsilyl)oxy]methyl]-