Octane, 1,8-bis[4-(trimethylsilylcarbonyl)phenyl]-

Octane, 1,8-bis[4-(trimethylsilylcarbonyl)phenyl]-