5-Trimethylsiloxymethyl-2-trimethylsilylfuroate

5-Trimethylsiloxymethyl-2-trimethylsilylfuroate