trimethylsilyl 3-trimethylsilyloxydecanoate

trimethylsilyl 3-trimethylsilyloxydecanoate