trimethylsilyl 3-trimethylsilyloxybut-3-enoate

trimethylsilyl 3-trimethylsilyloxybut-3-enoate