Trimethylsilyl 2-[acetyl(trimethylsilyl)amino]benzoate

Trimethylsilyl 2-[acetyl(trimethylsilyl)amino]benzoate