Bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] malonate

Bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] malonate