Silane, trimethyl[[4-methylene-2-(trimethylsilyl)-1-cyclopenten-1-yl]methoxy]-

Silane, trimethyl[[4-methylene-2-(trimethylsilyl)-1-cyclopenten-1-yl]methoxy]-