Butanoic acid, 2-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]-, trimethylsilyl ester

Butanoic acid, 2-methyl-2-[(trimethylsilyl)oxy]-, trimethylsilyl ester