Trimethylsilyl 2,4-dimethyl-3-trimethylsilyloxypentanoate

Trimethylsilyl 2,4-dimethyl-3-trimethylsilyloxypentanoate