Trimethylene-.beta.-sedoheptitol

Trimethylene-.beta.-sedoheptitol