1,3-Heptadiyn-6-ol, 1-trimethylsilyl-

1,3-Heptadiyn-6-ol, 1-trimethylsilyl-