Nonanoic acid, 7-trimethylsilyloxy-, trimethylsilyl ester

Nonanoic acid, 7-trimethylsilyloxy-, trimethylsilyl ester