trimethyl-[2-[2-(2-trimethylsilyloxyethoxy)ethoxy]ethoxy]silane

trimethyl-[2-[2-(2-trimethylsilyloxyethoxy)ethoxy]ethoxy]silane