2-Methyl-1,3-di(trimethylsilyl)propane

2-Methyl-1,3-di(trimethylsilyl)propane