2-Ethyl-5-methoxy-2-methyltetrahydrofuran

2-Ethyl-5-methoxy-2-methyltetrahydrofuran