1-Methyl-2-trimethylsilyloxycyclohexene

1-Methyl-2-trimethylsilyloxycyclohexene