Ethanol, 1-phenyl-2-(2-trimethylsilylcyclopropenyl)-

Ethanol, 1-phenyl-2-(2-trimethylsilylcyclopropenyl)-