1,3-Cyclopentadiene, 5,5-dimethyl-1-(trimethylsilylmethyl)-

1,3-Cyclopentadiene, 5,5-dimethyl-1-(trimethylsilylmethyl)-