1,3-Cyclopentadiene, 5,5-dimethyl-2-(trimethylsilylmethyl)-

1,3-Cyclopentadiene, 5,5-dimethyl-2-(trimethylsilylmethyl)-