[2-(2-Bromophenylthiomethoxy)ethyl]trimethylsilane

[2-(2-Bromophenylthiomethoxy)ethyl]trimethylsilane