2-Methoxyphenylethyl trimethylsilyl ether

2-Methoxyphenylethyl trimethylsilyl ether