[2-(4-Fluorophenylthiomethoxy)ethyl]trimethylsilane

[2-(4-Fluorophenylthiomethoxy)ethyl]trimethylsilane