(2-Butylthiomethoxyethyl)trimethylsilane

(2-Butylthiomethoxyethyl)trimethylsilane