Trimethyl-[2-((4-nitrophenylthio)methoxy)ethyl]silane

Trimethyl-[2-((4-nitrophenylthio)methoxy)ethyl]silane