[2-(4-Chlorophenylthiomethoxy)ethyl]trimethylsilane

[2-(4-Chlorophenylthiomethoxy)ethyl]trimethylsilane