1-Trimethylsilyloxy-4-methoxy-2-phenylbutane

1-Trimethylsilyloxy-4-methoxy-2-phenylbutane