Trimethylsilyl 7-phenoxyheptanoate

Trimethylsilyl 7-phenoxyheptanoate