1-(Trimethylsilylethynyl)-1-chloro-2-ethenyl-2-methylcyclopropane

1-(Trimethylsilylethynyl)-1-chloro-2-ethenyl-2-methylcyclopropane