[(2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexenyl)oxy](trimethyl)silane

[(2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexenyl)oxy](trimethyl)silane